Links and References

www.spaceageplastic.com - Space Age Plastic Industries

www.mahalaxmipackers.in - Maha Laxmi Packers And Stationers

www.scoyapharmatech.in - Scoya Pharmatech

www.dupont.com - Dupont Corp. synthetic raw materials, USA

www.nampak.com - Nampak - South Africa

www.ulmapackaging.com - ULMA Packaging Ltda

www.egemambalaj.com.tr - Egem Ambalaj, Cigarette Packaging

www.vogel-noot.com - Silgan Metal Packaging Enem, Algeria

www.chun-hing.com - Chun Hing Plastic Packaging Mfy. Ltd, China

www.thaipet.co.th - THAI PET INDUSTRIAL COMPANY

www.berlina.co.id - PT Berlina Lamipak, Indonesia

www.napcogroup.com - Napco Packaging

www.lukoil.com - Lukoil Synthetics, Russia

www.bansgroup.in - Bans Aerosol Pvt. Ltd. - Bans Group

www.Mondi.com - Paper supplier, with merchants all over Europe

www.kartonsan.com.tr - Top packaging cardboard supplier

www.totrepackaging.com - Totre Packaging Plastics

www.polinas.com.tr/nuroll/ - Supplier of plastic materials

www.mm-karton.com - Cardboard supplier, Austria and Germany

www.igepagroup.com - Custom papers and speciality materials

www.ishida.com - Ishida, Japan - Weighing and Packaging Inspection

www.hanoiplasticbag.com - Hanoi Plastic - Vietnam

www.jeluplast.com - JELU-WERK Germany

www.nefab.com - NefabPackaging Solutions

www.vippackaging.com.au - VIP Packaging, Australia

www.wirenettingproduct.com - Ashok Hardware

www.exxonmobilchemical.com - EXXON Mobil Polymers, USA

www.eurofilm.gr - Eurofilm Packaging Film and Granules

www.portucelsoporcel.com - Offset papers

www.smurfitkappa.com - Solid board

www.upm-kymmene.com - Packaging Papers, Finland

www.sidaplax.com - Granules and Plastic films

Bao bì Công nghiệp Thông tin

Thông tin chung về công ty đối tác của chúng tôi mà chúng tôi mua bao bì và sản xuất từ cũng cho họ.

Bao bì là công nghệ của kèm theo hoặc bảo vệ sản phẩm để phân phối, lưu trữ, bán và sử dụng. Bao bì cũng đề cập đến quá trình thiết kế, thẩm định, và sản xuất bao bì. Bao bì có thể được mô tả như là một hệ thống phối hợp chuẩn bị hàng hóa để vận chuyển, kho bãi, hậu cần, bán, và sử dụng cuối cùng. Bao bì chứa đựng, bảo vệ, bảo tồn, vận chuyển, thông báo, và bán. Ở nhiều quốc gia nó được tích hợp đầy đủ vào chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, công nghiệp, và sử dụng cá nhân.            Ghi nhãn bao bì thường được gắn liền với sản xuất bao bì và được định nghĩa là bất kỳ văn bản, điện tử, hoặc giao tiếp đồ họa trên bao bì hoặc trên một nhãn hiệu riêng biệt nhưng có liên quan. Ở bên trái, bạn có thể tìm thấy các công ty chúng tôi làm việc với bao bì từ giấy, bìa các tông, vật liệu sóng, bộ phim nhựa, kim loại, gỗ và các vật liệu thủy tinh và hỗn hợp của các vật liệu này. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các đối tác mới có thể sản xuất các đơn đặt hàng cho chúng tôi là chúng tôi có quan hệ tốt với các công ty ở châu Âu mà chúng tôi có thể cung cấp bao bì.