Links and References

www.spaceageplastic.com - Space Age Plastic Industries

www.mahalaxmipackers.in - Maha Laxmi Packers And Stationers

www.scoyapharmatech.in - Scoya Pharmatech

www.dupont.com - Dupont Corp. synthetic raw materials, USA

www.nampak.com - Nampak - South Africa

www.ulmapackaging.com - ULMA Packaging Ltda

www.egemambalaj.com.tr - Egem Ambalaj, Cigarette Packaging

www.vogel-noot.com - Silgan Metal Packaging Enem, Algeria

www.chun-hing.com - Chun Hing Plastic Packaging Mfy. Ltd, China

www.thaipet.co.th - THAI PET INDUSTRIAL COMPANY

www.berlina.co.id - PT Berlina Lamipak, Indonesia

www.napcogroup.com - Napco Packaging

www.lukoil.com - Lukoil Synthetics, Russia

www.bansgroup.in - Bans Aerosol Pvt. Ltd. - Bans Group

www.Mondi.com - Paper supplier, with merchants all over Europe

www.kartonsan.com.tr - Top packaging cardboard supplier

www.totrepackaging.com - Totre Packaging Plastics

www.polinas.com.tr/nuroll/ - Supplier of plastic materials

www.mm-karton.com - Cardboard supplier, Austria and Germany

www.igepagroup.com - Custom papers and speciality materials

www.ishida.com - Ishida, Japan - Weighing and Packaging Inspection

www.hanoiplasticbag.com - Hanoi Plastic - Vietnam

www.jeluplast.com - JELU-WERK Germany

www.nefab.com - NefabPackaging Solutions

www.vippackaging.com.au - VIP Packaging, Australia

www.wirenettingproduct.com - Ashok Hardware

www.exxonmobilchemical.com - EXXON Mobil Polymers, USA

www.eurofilm.gr - Eurofilm Packaging Film and Granules

www.portucelsoporcel.com - Offset papers

www.smurfitkappa.com - Solid board

www.upm-kymmene.com - Packaging Papers, Finland

www.sidaplax.com - Granules and Plastic films

Обща Информация за Опаковките

Информация и статистика

Според статистиката най-голям дял имат опаковките от хартия и картон. Някои от основните предпоставки за това са постигането на високо качество, ниската цена, приложимостта им за разнообразни продукти и изделия, достъпността на суровината, възможността да се рециклират след употреба. Водещото място на този опаковъчен материал на пазара се утвърждава от дълго време въпреки масовото навлизане на пластмасовите опаковки.

От проведено изследване на асоциацията Про Картон е установено, че две трети от потребителите предпочитат да купуват хранителни продукти, опаковани в картонени опаковки, вместо в пластмасови. Основното предимство на опаковките от хартия и картон е възможността им да се рециклират, което оказва положително въздействие върху околната среда, тъй като тяхното производство не налага безмилостното изсичане на ценни дървесни видове.

Развитие и Тенденции в Опаковките

Перспективна област в развитието на опаковъчните материали е използването на така наречените активни и интелигентни опаковки. Ролята им е да се запазят добрите качества на продуктите чрез регулиращи процеси, протичащи вътре в тях или съобщаващи за състоянието на храните. Те включват компоненти, които се въвеждат в опаковките, за да абсорбират вещества от храните и/или заобикалящата ги среда. Системата активна опаковка може да включва различни видове такива вещества в зависимост от предназначението си.

В исторически план още през 1920 г. се появяват първите съобщения за използването на вещества, които абсорбират кислорода в затворени опаковки. Като такива се посочват железният сулфат, медта на прах, амониевият хлорид, солите на алкалните и алкалоидните метали. Проведените впоследствие (около 1943 г.) изследвания в тази насока се базират на промяната на степента на окисление на желязото. Въпреки появата на патенти, активните опаковки не намират пътя до търговските обекти и тяхното производство не се комерсиализира още дълго време.

Години по късно няколко японски компании насърчават активно използването на пакетчета с кислородни абсорбери в опаковки с хранителни продукти. И до днес водещи в областта на активните системи за опаковане на хранителни продукти са японските фирми, като най-голям дял в световната търговия притежава Mitsubishi Gas Chemical Company.

Областите на използване на активните опаковки“ са многобройни. При тази технология се прилагат консервативен — регулатори на влажността, миризмите и вкуса на продукта, вещества, управляващи количеството етилен в опаковките. Съществуват различни методи и вещества, чрез които се оказва определено въздействие върху опакованите продукти. Например в опаковъчния материал могат да се въведат химически или ензимни вещества, които впоследствие се отделят във вътрешността на опаковката и абсорбират ненужния кислород. Други често използване активни вещества са:

- етахокът, който се отделя във вид на пари в опаковката и способства за намаляване развитието на микроорганизми;

- абсорбери на проникналата в опаковката светлина;

- съединения, чиято роля е създаването на допълнителни количества въглероден двуокис;

- фолиа, отделящи минерални вещества, способстващи съхранението на цвета на храните;

- сусцептори — фолиа, управляващи степента на нагряване на продуктите в микровълнови фурни.

Активните и интелигентните опаковки създават условия за осигуряването на качествени опаковани продукти при минимален риск от използване на храни със съмнителни характеристики и предоставят възможност за подобряване на показателите на технологията на опаковане в модифицирана атмосфера.