Обща Информация за Опаковките

Информация и статистика

Според статистиката най-голям дял имат опаковките от хартия и картон. Някои от основните предпоставки за това са постигането на високо качество, ниската цена, приложимостта им за разнообразни продукти и изделия, достъпността на суровината, възможността да се рециклират след употреба. Водещото място на този опаковъчен материал на пазара се утвърждава от дълго време въпреки масовото навлизане на пластмасовите опаковки.

От проведено изследване на асоциацията Про Картон е установено, че две трети от потребителите предпочитат да купуват хранителни продукти, опаковани в картонени опаковки, вместо в пластмасови. Основното предимство на опаковките от хартия и картон е възможността им да се рециклират, което оказва положително въздействие върху околната среда, тъй като тяхното производство не налага безмилостното изсичане на ценни дървесни видове.

Развитие и Тенденции в Опаковките

Перспективна област в развитието на опаковъчните материали е използването на така наречените активни и интелигентни опаковки. Ролята им е да се запазят добрите качества на продуктите чрез регулиращи процеси, протичащи вътре в тях или съобщаващи за състоянието на храните. Те включват компоненти, които се въвеждат в опаковките, за да абсорбират вещества от храните и/или заобикалящата ги среда. Системата активна опаковка може да включва различни видове такива вещества в зависимост от предназначението си.

В исторически план още през 1920 г. се появяват първите съобщения за използването на вещества, които абсорбират кислорода в затворени опаковки. Като такива се посочват железният сулфат, медта на прах, амониевият хлорид, солите на алкалните и алкалоидните метали. Проведените впоследствие (около 1943 г.) изследвания в тази насока се базират на промяната на степента на окисление на желязото. Въпреки появата на патенти, активните опаковки не намират пътя до търговските обекти и тяхното производство не се комерсиализира още дълго време.

Години по късно няколко японски компании насърчават активно използването на пакетчета с кислородни абсорбери в опаковки с хранителни продукти. И до днес водещи в областта на активните системи за опаковане на хранителни продукти са японските фирми, като най-голям дял в световната търговия притежава Mitsubishi Gas Chemical Company.

Областите на използване на активните опаковки“ са многобройни. При тази технология се прилагат консервативен — регулатори на влажността, миризмите и вкуса на продукта, вещества, управляващи количеството етилен в опаковките. Съществуват различни методи и вещества, чрез които се оказва определено въздействие върху опакованите продукти. Например в опаковъчния материал могат да се въведат химически или ензимни вещества, които впоследствие се отделят във вътрешността на опаковката и абсорбират ненужния кислород. Други често използване активни вещества са:

- етахокът, който се отделя във вид на пари в опаковката и способства за намаляване развитието на микроорганизми;

- абсорбери на проникналата в опаковката светлина;

- съединения, чиято роля е създаването на допълнителни количества въглероден двуокис;

- фолиа, отделящи минерални вещества, способстващи съхранението на цвета на храните;

- сусцептори — фолиа, управляващи степента на нагряване на продуктите в микровълнови фурни.

Активните и интелигентните опаковки създават условия за осигуряването на качествени опаковани продукти при минимален риск от използване на храни със съмнителни характеристики и предоставят възможност за подобряване на показателите на технологията на опаковане в модифицирана атмосфера.